In Dutch, as subject to Belgian law

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Daan Roobrouck ( Ondernemingsnummer: BE 0788.332.856) onder de handelsnaam “DaansDrones” (hierna de “Dienstverlener”) en de klant/koper (hierna de “Opdrachtgever”) die tot stand komen door ondertekening van een bestelbon of offerte dan wel door goedkeuring ervan per e-mail door (een vertegenwoordiger van) de Opdrachtgever. Wijziging van de overeenkomst per e-mail is mogelijk. In dat geval maken de mailberichten integraal deel uit van de overeenkomst. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig wanneer ze per e-mail worden bevestigd. Indien de wijziging van de inhoud of de wijze van uitvoering van de dienstprestatie een aanpassing tot gevolg heeft van de prijs, wordt dit op dezelfde wijze bevestigd.
2. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden en documenten van de Opdrachtgever. Enkel de uitzonderlijke condities, uitdrukkelijk schriftelijk vermeld in de offerte of op de bestelbon, kunnen een afwijking op de algemene voorwaarden voorzien. 
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Dienstverlener niet. De kenmerkende bestanddelen staan vermeld in de offerte of op de bestelbon. Een offerte kan ingetrokken worden door de Dienstverlener zolang zij niet ondertekend terugbezorgd is door de Opdrachtgever.
4. De Dienstverlener heeft m.b.t. het bestelproces, de uitvoering van de dienstprestatie en de levering per e-mail of gegevensdrager slechts een inspanningsverbintenis. De dienst of opdracht wordt uitgevoerd volgens de redelijk te verwachten regels van de kunst in acht genomen de prijs en tijdspanne en naar inzicht en best vermogen van de Dienstverlener. De Dienstverlener dient voor de opdracht rekening te houden met van de belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving (toestemming, registratie). Indien de opdracht of dienst niet kan uitgevoerd worden door dergelijke regelgeving, brengt de Dienstverlener de Opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien in onderling overleg geen oplossing kan gevonden, worden, kan de opdracht of dienst geannuleerd worden van beide zijden zonder verdere (schade)vergoeding. Indien de Opdrachtgever zonder voorgaand overleg met de Dienstverlener besluit om de uitvoering van de dienstprestatie te annuleren, moet de Dienstverlener minstens 7 werkdagen op voorhand op de hoogte worden gebracht. Indien deze termijn overschreden is, is de Opdrachtgever 25% van de tijdens het bestelproces overeengekomen prestatie uren verschuldigd ten titel van verbrekingsvergoeding. Indien er specifiek voor de opdracht materiaal werd gekocht of gehuurd en/of er voorbereidende werken werden uitgevoerd, kan naast het verbrekingsbeding ook bijkomende schadevergoeding gevraagd worden die door de Dienstverlener moet begroot worden. Beide bedragen kunnen ingehouden worden op het voorschot indien een voorschot overeengekomen en betaald werd.
5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens ook indien deze via of van derden afkomstig zijn, en voor de toegankelijkheid van de plaatsen nodig voor de dienstverlening. Vruchteloze verplaatsingen worden aangerekend aan 0.40 EUR per km en 80 EUR per uur inclusief de tijd van verplaatsing heen en terug van en naar het zakelijk adres van de Dienstverlener. Onvoorzien werk wordt vergoed aan 80 EUR per uur, waarbij elk begonnen uur beschouwd wordt als zijnde verlopen. Onder onvoorzien werk wordt verstaan elke vorm van extra inspanning voor de Dienstverlener met betrekking tot de afgesproken dienst waar geen schriftelijk akkoord voor gegeven is door de Dienstverlener. De Dienstverlener heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden van derden wordt beperkt tot de aansprakelijkheid van de Dienstverlener zelf onder deze algemene voorwaarden; geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.
6. De leveringstermijn van de bestelde dienst of opdracht  wordt aangegeven op de bestelbon of offerte. In geen geval kan vertraging aanleiding geven tot het bekomen van een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling. Kosteloze annulering kan wel indien de afgesproken of in onderling overleg verlengde termijn met 10 werkdagen overschreden wordt. De leveringsdatum of -termijn is niet tegenwerpelijk aan de Dienstverlener ingeval enige verbintenis door de Opdrachtgever niet wordt uitgevoerd, of indien de uitvoering van de dienst onmogelijk was door toedoen van de Opdrachtgever, of nog in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever, aangetoonde ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
7. De levering van de dienst gebeurt door verlening van toegang tot de online geplaatste bestanden, toezending per e-mail of per aflevering (fysiek of per post of drager) op gegevensdrager, naar keuze van de Dienstverlener. Pas na volledige betaling ontvangt de Opdrachtgever een versie zonder watermerk of andere gebruiksbeperkingen. De geleverde producten op het gekozen online platform blijven beschikbaar tot 30 dagen na de aflevering van de Dienstverlener.
8. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR. De Dienstverlener  vermeldt steeds of de prijzen inclusief BTW (en alle andere verplicht door de Opdrachtgever  te dragen taksen of belastingen) of exclusief BTW zijn. Prijzen zoals vermeld op de datum van bestelling zijn van toepassing. Opdrachten worden door de Dienstverlener geaccepteerd op basis van een globaal vast bedrag of een éénheidsprijs per deelopdracht (per voorwerp)  of een bedrag per tijdseenheid als gespecifieerd op bestelbon of offerte. Indien een voorschot werd overeengekomen wordt dat op de bestelbon of offerte aangegeven. De Opdrachtgever kan de dienstverrichting opschorten tot het overeengekomen voorschot werd betaald. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien een éénheidsprijs is afgesproken per dienstprestatie, worden mééropdrachten per opdracht/dienst aan die éénheidsprijs in meer aangerekend tenzij schriftelijk of per e-mail anders bevestigd door de Dienstverlener.
9. Betaling van de prijs gebeurt door overschrijving op het correcte rekeningnummer. Zolang de Opdrachtgever de totale prijs van de bestelde producten of diensten niet heeft voldaan blijven deze eigendom en/of voor exclusief gebruik van de Dienstverlener. De betaalde voorschotten blijven voor de Dienstverlener verworven indien de Dienstverlener kan aantonen dat de opdracht werd uitgevoerd. 
10. Bij gebreke van een tijdige en integrale betaling op de vervaldag (dat is, behoudens andersluidend beding op bestelbon, offerte of factuur: binnen de 14 dagen na de levering van de dienst) is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 8% met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 EUR. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichting van de Koper worden opgeschort. Elk protest van de factuur dient door de Koper aan de Verkoper per aangetekend schrijven worden overgemaakt en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever verzuimt te betalen, is de Dienstverlener gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
11. Het is de Opdrachtgever verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, om de producten waarop intellectuele rechten rusten waaronder offertes, ontwerpen en tekeningen, bestanden, studies, werkwijzen, adviezen, film/video, contracten en overige geestesproducten te verveelvoudigen, te gebruiken of aan derden ter hand te stellen. Auteursrecht is het recht van de maker, in deze de Dienstverlener, of een eventuele rechtverkrijgende van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht kent geen formaliteiten, de Dienstverlener hoeft het werk zoals, foto- filmopnames, logo’s en design producties niet te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen.Auteursrechten worden niet overgedragen. De Opdrachtgever heeft  wel het recht op (vrucht)gebruik. Indien de Opdrachtgever de geleverde dienst gebruikt buiten of boven het redelijk gebruik waarvoor de dienst werd besteld, kan de Dienstverlener hiervoor een aanvullende vergoeding in rekening brengen. Indien een Opdrachtgever kenbaar maakt om de rechten te willen verkrijgen (bvb voor blijvende plaatsing op een website of voor reclamedoeleinden anders dan voor verkoop van het voorwerp zelf waarop de dienst betrekking heeft)  worden hiervoor een aanvullende document opgesteld waarin de overdracht van rechten met een passende koopsom staan omschreven. Bij elke productie, concept, design, foto, film en of montage heeft de Dienstverlener het recht om bron vermelding/credits op te nemen in de vorm van: ©DaansDrones. Indien een derde partij door de Opdrachtgever wordt ingeschakeld om het gemaakte werk te gebruiken, importeren, verwerken of monteren, wordt er een bronvermelding opgenomen in het eindresultaat.
12. De dienstverlening van de Dienstverlener is een inspanningsverbintenis, en enige aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voor directe schade kan de Dienstverlener enkel aansprakelijk gesteld worden indien deze te wijten is aan zijn aantoonbaar zware fout of opzet, en enkel binnen de limieten waarvoor de Dienstverlener zelf verzekerd is of de Opdrachtgever verzekerd is, of de schadelijder zelf. Indien of in de mate de schade niet bij enige partij verzekerd is, wordt de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de opdracht of dienst met een maximum van 1.500 EUR.
13. De Dienstverlener respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, alsook de Europese richtlijn GDPR die van kracht is sinds 25 mei 2018. De door de Opdrachtgever meegedeelde persoonsgegevens (ook van derden) zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst(en) en het verwerken van de bestelling en de levering. 
14. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Verkoper of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, of wat handelaars betreft aan de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Back to Top